မသိဘူး၊ ေနခ်င္တယ္ (@ PIFR)

45:20 / 52:37

မသိဘူး၊ ေနခ်င္တယ္
Poetry International Festival Rotterdam, Netherlands