မသိဘူး၊ ေနခ်င္တယ္ (@ PIFR)

57:14 – 59:11

မသိဘူး၊ ေနခ်င္တယ္
Poetry International Festival Rotterdam, Netherlands