“ဘ၀ဟာ နာရီတစ္လံုး မဟုတ္ဘူး။ ဘ၀ဟာ တိမ္တစ္ဆုပ္ ၿဖစ္တယ္။” — ကားလ္ေပါ့ပၸါး

ကိုယ္ခႏၶာတြင္းရိွဆံၿခည္ၿပြန္ေသြးေႀကာငယ္ေတြဟာ အလင္းကို ဘာသာစကားအၿဖစ္ သံုးႀကတယ္။ အဲဒါေႀကာင့္ အခ် ဳိ ့အခ်ိန္ေတြမွာ သူတို ့ဘာေတြပဲေၿပာခ်င္ေၿပာခ်င္၊ အခ် ဳိ ဓါတ္မရိွတဲ့အတြက္ ၿမိ ုသိပ္မွ ုေအာက္ ငုပ္လွ် ဳိးေနႀကရတယ္။

ေၿပာခ်င္တာမေၿပာ၇ရင္ သူတို ့ထဲက ‘စိတ္’ ၿဖစ္ေစတဲ့စက္အပိုင္းအစေလးေတြဟာ ညိွ  ုးငယ္ၿပီး ညစ္ေထးကုန္ႀကတယ္။

Continue reading