ေဘာ့ခၽ္ညာ လ်ဴဘိုမဲလ္ဆကီးလမ္းက တိုက္ခန္းေတြ (ယူဂ်ီးနီးယပ္စ္ ကာရွီရွင္-ဒ်စ္ကီ)

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သင္ဟာ လူေသတစ္ေယာက္ထဲ
ေနထိုင္ေနခဲ့ၿပီးမွေတာ့
ဘာျဖစ္လို႔ တိုက္ခန္းေတြေျပာင္းေနရတာလဲ
ေသလူဟာလည္း
သင္ဘယ္ေတာ့မွ မေရာက္ႏိုင္မယ့္
ေလာကဘံုေတြကို စြန္႔ခြာၿပီး
သင္နဲ႔အတူ လိုက္ေနမွာမို႔တဲ့လား

ပိုက်ယ္ရင္က်ယ္၊ ပိုက်ဥ္းရင္က်ဥ္း
တိုက္ခန္းေတြ ဘာျဖစ္လို႔သင္
ေျပာင္းေျပာင္းေနတာလဲ
သင့္ေသလူဟာ အိပ္စက္မႈသစ္ထဲ
ထာဝစဥ္အျမဲ စတည္းခ်လိုက္ေတာ့မွာလား
ေရွးေဟာင္းေပါရာဏေတြအစား
ေႏြးေထြးမႈနဲ႔ အေအးဒဏ္ခၽြတ္ခြာထားတဲ့
နံရံေတြကို သူေတြ႕ရွိသြားလို႔လား
Continue reading