ကြန္တမ္ပိုရာရီကဗ်ာေတြရဲ႕ ေခတ္စားတဲ့ ေရးနည္း

ကြန္တမ္ပိုရာရီကဗ်ာေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ experimental techniques ေတြကို Lyric နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ narrative ပံုစံနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ေပါင္းစပ္လာတာ ေတြ႕ရတယ္။ Image တစ္ခုဟာ ေနာက္ထပ္ image တစ္ခုဆီ ဦးတည္သြားတယ္။ Associative မဟုတ္ရင္ nonsequiturial cascades ပံုစံနဲ႔။ ၀ါက်အပိုင္းအစေတြရဲ႕ အဆင္ကို သမ႐ိုးက် ၀ါက်ျပည့္နဲ႔ `ဖ်က္´ပစ္တယ္။ စာမ်က္ႏွာကို visual space အေနနဲ႔ သံုးတယ္။ သ႐ုပ္ေဖၚမႈေတြဟာ အာ႐ံုေျပာင္းမႈေတြ ၊ ပိုင္းဆစိပ္ျမြာမႈေတြကို ထင္ဟပ္တယ္။ အာ႐ံုသိမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈေတြ ပူးတြဲပါရွိတတ္တယ္။ ကဗ်ာေတြဟာ ပုဂၢလိက ကိစၥေတြ ၊ သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြထဲ စူးစမ္းရွာေဖြမႈျပဳျပီး အဲဒီ စူးစမ္း ရွာေဖြမႈ ကိုယ္တိုင္ကို ျဖတ္ – ညႇပ္ – ကပ္ နည္းေတြနဲ႔ ျပန္မွတ္တမ္းတင္တယ္။ ဒီလို အစုအေ၀းတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ယုတၱိ အဆက္ အစပ္မဲ့ျခင္းထဲမွာပဲ အရာရာဟာ ဘာသာစကားနဲ႔ တည္ေဆာက္ဖြဲ႕စည္းထားတာေတြပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း ျပန္ေျပာတာျဖစ္တယ္။
Continue reading