အေဒါႏိုးရဲ႕ ခက္ခက္ခဲခဲ အက္စ္သက္သစ္က္ သီအိုရီကို ခက္ခက္ခဲခဲဖတ္ရင္း…

*
၅၉ႏွစ္ျပည့္ေသာအသက္မွာ
ကိုယ္သိလိုက္ရတယ္
ကိုယ္ဟာအထဲမွာေသေနသူ

*
သစ္ပင္ဟာသူ႔ကိုသူသစ္ပင္မွန္းျပန္မေသခ်ာသလို
သစ္ပင္ဟာသူ႔ကိုသူသစ္ပင္မွန္းသိေနျပန္ၿပီး
ေလာကႀကီးထဲသူ႔ကိုသူထိုးထိုးေကၽြး
သူ႔အကိုင္းအခက္အရြက္အဖူးအပြင့္အရိပ္တို႔
သူထိုးထိုးေကၽြး
သူ႔ဆာေလာင္မႈကိုပါသူထိုးထိုးေကၽြး
အဲသလိုထိုးေကၽြးျခင္းမွာပဲမေသခ်ာသလိုေပါ့
သူဟာသစ္ပင္ျဖစ္ေနျပန္ေတာ့တယ္

*
သည္းႀကီးမည္းႀကီးငိုခ်ပစ္လိုက္တာ
သစ္ပင္ဟာသူ႔ပင္စည္ထဲကႏွလံုးကိုသူ႔လက္ေတြနဲ႔
ထိလို႔မရတာဆြဲျဖဲထုတ္ကုတ္ျခစ္လို႔မရတာ
သူ႔ရြက္စိမ္းေတြတစ္ပင္လံုးခါခ်ပစ္လိုက္တာ
သူ႔သစ္ကိုင္းေတြအကုန္လံုးခ်ိဳးခ်ပစ္လိုက္တာ
Continue reading