ဝိေရာဓိတစ္မ်ိဳးရဲ႕ ပုံတူ

တန္ဘိုးဆိုတာ မ႐ွိေတာ့ဘူး
အဲဒါေၾကာင့္ပဲ
တန္ဘိုးေတြဟာ ႐ွိလာရေတာ့တယ္။

ဇယလ
၈ ဂြၽန္၊ဏာသိမ္း’၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>