“ကဗ်ာ” လို့ ေျပာလိုက္သလား (၂)

၁။ ကဗ်ာအေၾကာင္းဘယ္သူေတြေရးသားေျပာဆိုၾကသလဲ

ဘယ္သူမဆို ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာခ်င္တဲ့ ေရးခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိတိုင္း ေျပာခ်င္သလို ေျပာတတ္သလို ေရးခ်င္သလို ေရးတတ္သလို ေျပာခြင့္ ေရးခြင့္ရွိပါတယ္။လူ႔အခြင့္အေရးပါပဲ။ဘယ္သူကမွပဲ ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာခြင့္ဆိုခြင့္ေရးခြင့္ရွိတယ္လိ့ စည္းခတ္ကန္႔သတ္လို့မရပါဘူး။လူပဲ၊ေျပာခ်င္ရာရွိမဟုတ္ေသာ္ရွိ ဟုတ္ေသာ္ရွိ ပါးစပ္ႀကီးတစ္လုံးနဲ႔ ေလၽွာက္ေျပာ ေလၽွာက္ေရးလို့ရတာပဲ။ထင္ျမင္ခ်က္ေတြလည္းေပးခ်င္သလိုေပးလို့ရတာပဲ။မန္႔ခ်င္သေလာက္မန္႔လို့ရတာပဲ။

ဒါေပမယ့္၊ ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာတာဟာ လူ႔ယဥ္ေက်းမွုအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းရွိနယ္ပယ္မ်ားစြာထဲကနယ္ပယ္တစ္ရပ္နဲ႔တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဆိုပါနယ္ပယ္တြင္းရွင္သန္လွုပ္ရွားလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္သူေတြေျပာတာဟာ ကဗ်ာနယ္ပယ္နဲ႔ဆက္စပ္နယ္ပယ္ျပင္ပကသူေတြေျပာဆိုေရးသားတာထက္ပိုလည္းဆီေလ္ာၼယ္၊
အမွန္ျဖစ္နိုင္ေခ်နဲ႔လည္းပိုနီးစပ္ပါတယ္။

ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာဆိုေရးသားၾကသူေတြကိုအၾကမ္းဖ်ဥ္းစာရင္းေကာက္ၾကည့္ရင္ေအာက္ပါတို့ကိုေတြ႕ရွိရတတ္ပါတယ္—-
၁။ ကဗ်ာဆရာ/ကဗ်ာကိုဆိုက္လိုက္မတ္တတ္ေရးသူကိုယ္တိုင္
၂။ ကဗ်ာေဝဖန္ေရးဆရာ
၃။ ကဗ်ာရီဗ်ဴးေရးသူ
၄။ တကၠသိုလ္နယ္ပယ္တြင္း ကဗ်ာဘာသာရပ္/ပညာရပ္/ကဗ်ာေဗဒပညာရပ္ သင္ၾကားပို့ခ်သူပညာရွင္ပုဂၢိဳလ္/စာတမ္းျပဳစုသူ
၅။ တကၠသိုလ္နယ္ပယ္ျပင္ပမွ ကဗ်ာကို ဘာသာရပ္/ပညာရပ္အျဖစ္အထူတလည္စနစ္တက်လိုက္စားေလ့လာသူ
၆။ စာေပသီအိုရီရွင္မ်ားႏွင့္စာေပသီအိုရီမ်ားကိုအမွန္တကယ္တတ္ကၽြမ္းၿပီးတစ္ဆင့္ခံေရးသားပို့ခ်သူ
၇။ ဒႆနိကေဗဒေအာက္ရွိ ရသေဗဒဘာသာရပ္ဆုိင္ရာပညာရွင္/စာတမ္းျပဳစုသူ

အဲဒီမွာ #၁ ဟာ #၂ ၊ #၃၊ #၄ (သိ့မဟုတ္)#၅ ၊#၆၊#၇ တို့လည္းျဖစ္နိုင္သလို #၁ သက္သက္ပဲလည္းျဖစ္နိုင္ပါတယ္။
အသက္အရြယ္၊ဝါ၊ၾသဇာ၊ပညာ တို့နဲ႔လည္းမလြဲမေသြဆိုင္ေနတတ္တာလည္းေတြ႕ရပါတယ္။

ဇယလ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>