“ကဗ်ာ” လို႔ ေျပာလိုက္သလား (၁)

၁။ ကဗ်ာအေၾကာင္းဘယ္သူေတြေျပာၾကသလဲ
၂။ ဘာလို႔ေျပာၾကသလဲ
၃။ ‘ကဗ်ာ’ ကိုဖြင့္ဆိုျခင္း
၄။ ကဗ်ာရဲ႕႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
၅။ ကဗ်ာရဲ႕နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
၆။ ကဗ်ာနဲ႔ဘာသာစကား

ဇယလ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>