ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္ (၁၉)

စကားေျပအေတြး(ဆင္ျခင္သိမႈဆီဦးတည္တဲ့၊ဆင္ျခင္သိမႈထံမွလာတဲ့၊ဆင္ျခင္ဥာဏ္ကထုတ္ယူတဲ့အေတြး) ကို ကဗ်ာသံုးပစၥည္းေတြ(အသံ၊အလကၤာ၊နိမိတ္ပံု၊စသည္)နဲ႔ ျခံဳထားလည္း ကဗ်ာရဲ႕ကိုယ္ခႏၵာနဲ႔ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားပံုထက္ စကားေျပရဲ႕ကိုယ္ခႏၵာနဲ႔ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားပံုက ပိုေပၚလြင္ေနတတ္ပါတယ္။

စကားေျပကဗ်ာဆိုတာ ကဗ်ာအေတြးနဲ႔တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဘာသာစကားဖြဲ႕စည္းမႈျဖစ္တယ္။ ကဗ်ာလိုမစီပဲ စကားေျပလိုစီထားေပမယ့္ ကဗ်ာရဲ႕ခႏၵာနဲ႔ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈဟာေပၚလြင္တယ္။စကားေျပျဖစ္ရင္ေတာင္ ‘ကဗ်ာဆန္တဲ့စကားေျပ’ ျဖစ္တယ္။

ကဗ်ာရဲ႕အလုပ္ဟာ စကားေျပရဲ႕အလုပ္နဲ႔မတူတာဟာ ပံုသ႑ာန္ဖြဲ႕စည္းမႈတစ္ခုတည္းေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ(ဥပမာ၊အခု
ဒီစကားေျပပုဒ္ကိုလိုင္းစီျပလည္းကဗ်ာျဖစ္မလာတဲ့အတြက္) ဘာကကြဲျပားေစသလဲဆိုေတာ့ စတင္သေႏၵတည္ရာ၊လားရာ၊ဖြံ႕ၿဖိဳးရာ၊နဲ႔ေမြးဖြားရာပဲျဖစ္တယ္။

အဲဒီျဖစ္စဥ္ထဲ စကားေျပရဲ႕ဖြင့္ဆိုရွင္းျပလိုမႈဝင္သြားရင္လည္း ကဗ်ာအရည္အေသြးအထိုက္အေလၽွာက္ပ်က္ရပါတယ္။သားေလၽွာရပါတယ္။ရုပ္ပ်က္ရပါတယ္။ ကဗ်ာရဲ႕စရိုက္နဲ႔ကဗ်ာရဲ႕သရုပ္တို႔ ပ်က္ရပါတယ္။အဲဒီရုပ္ပ်က္ကို ဘယ္ကဗ်ာပစၥည္းနဲ႔ပဲဖံုးဖံုး မသိသူအတြက္ ကဗ်ာေယာင္ေယာင္ကဗ်ာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပမယ့္ သိသူအတြက္ အဲဒါဟာ ကဗ်ာမဟုတ္ဘူးလို႔ တထစ္ခ်ေျပာပါလိမ့္မယ္။

ဒါဟာကဗ်ာရည္ကဗ်ာပါးမဝေသးပဲ ကိုယ္ေရးေနတာဟာကဗ်ာလို႔ အယူလြဲသြားရင္ အက်ိဳးမျဖစ္ပါဘူး။
ခံစားမႈသက္သက္ေဖာ္ျပဖို႔မဟုတ္ပဲ အေတြးပါထည့္ဝင္ေရးသားရာမွာလည္း မူလတြန္းအား၊ မူလ’ကံ’ နဲ႔ မလြဲသြားဖို႔အေရးႀကီးပါတယ္။
ကဗ်ာအေရျခံဳေတြမျဖစ္ေစဖို႔ သတိထားရတယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>