ကဗ်ာအေၾကာင္း ​ေျပာပါတယ္ (၁၄)

ကဗ်ာလိုင္းမ်ား —

၁။ ။ဝါက်ဖြဲ႕ထံုး/သဒၵါစည္းကမ္းအတိုင္းဖြဲ႕သလား။
၂။ ။ဝါက်ျပည့္လား/စကားစုလား။
၃။ ။ဆင့္ကဲလိုင္းေတြဟာ ဝါက်ျပည့္တစ္ေၾကာင္းဆီဦးတည္လား။
၄။ ။စကားစုေတြပဲတြဲခ်ိတ္ထားတာလား။
၅။ ။တစ္လိုင္းနဲ႔တစ္လိုင္းတြဲခ်ိတ္မႈရွိသလား။
အသံအားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
ဝါက်/သဒၵါ/ေရးထံုးအားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
ဆင္ျခင္ယုတၱိဥာဏ္အားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
ဆက္စပ္အနက္အားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
ဂယက္အနက္အားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
အာရံုအခုန္အားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
ကဗ်ာေဗဒမူတစ္ခုခုအားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
၆။ ။တြဲခ်ိတ္မႈကိုလြတ္လြတ္ကင္းကင္းပယ္လိုက္သလား။
၇။ ။တစ္ေနရာမွာေပၚၿပီးေပ်ာက္သြားၿပီးေနာက္တစ္ေနရာမွာမွ
သူခ်ည့္အတိုင္းျဖစ္ျဖစ္၊သူ႔အခ်ိတ္အဆက္ျဖစ္ျဖစ္ျပန္ေပၚလာ
တဲ့’ျမႇ ုပ္လိုင္း’ေတြရွိလား။
၈။ ။လိုင္းတစ္လိုင္းထဲကေနပြားလာတဲ့’ေသြးသားေတာ္စပ္လိုင္း’
ေတြရွိသလား။
၉။ ။ လိုင္းတစ္လိုင္းရဲ႕မေတာ္စပ္ေပမယ့္ လမ္းေၾကာင္းတူ
‘မ်ဥ္းၿပိဳင္လိုင္း’ေတြရွိသလား။
၁၀။ ။လိုင္းအလ်ားနဲ႔ကစားသလား။
၁၁။ ။လိုင္းအမ်ိဳးအစားကစားသလား။
၁၂။ ။လိုင္းေတြကိုေဘးတိုက္ဆက္ၿပီးစကားေျပကဗ်ာလုပ္ထား
သလား။
၁၃။ ။ စကားေျပကဗ်ာပိုဒ္နဲ႔ကဗ်ာလိုင္းေတြေရာစပ္သလား။
၁၄။ ။ဘလိုင္းလႊတ္ေပးလိုက္တဲ့လိုင္းပါလား။
၁၅။ ။လိုင္းကိုအဓိပၸါယ္အျပည့္ထမ္းေစသလား၊အပိုင္းအစပဲလား။
၁၆။ ။ကဗ်ာကိုလိုင္းနဲ႔စဥ္းစားလား။
၁၇။ ။လိုင္းျဖတ္ပြိ ုင့္ဟာ အနက္အဓိပၸါယ္ရဲ႕ျဖတ္ပြိ ုင့္လား။
စိတ္ကူးအာရံုရဲ႕ျဖတ္ပြိ ုင့္လား။
၁၈။ ။လိုင္းနဲ႔စာမ်က္ႏွာစေပ့စ္အျဖဴတို႔ကစားသလား။
၁၉။ ။လိုင္းကိုစက္ဝိုင္းေကြးဘူးသလား။
၂၀။ ။လိုင္းနဲ႔လႈိင္းကိုတြဲ/ခြဲၾကည့္ျမင္ဘူးသလား။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္။ ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>