စကားလံုးမ်ား (တို႔မာ့ရွ္ ဆားလမန္း)

ေရကိုပင္အပ္နဲ႔ဖမ္းယူတယ္
ေရဟာေနာက္က်ိညစ္ေပသြားေတာ့တယ္။
သစ္ပင္ကိုလက္နဲ႔ညႊန္လိုက္တာ
သစ္ပင္ဟာမီးစြဲေလာင္ေတာ့တယ္။
လိုင္းေတြ(ပါဒေတြ)ကိုအရိပ္တစ္ခုနဲ႔ခြဲလိုက္တယ္။
တံခါးကိုဖြင့္လိုက္တယ္
ခ်စ္ျခင္းတရားဝင္လာေစ
ေသျခင္းဝင္လာေစ။ ။

Tomas Salamun ရဲ႕ Words