ဆူရီယလ္အေရးအသားရဲ့ ေအ်ခခံ ၃ခ်က္

၁။ ။ automaticity ေအာ္တိုမက္တစ္ျဖစ္ျခင္း
၂။ ။ dissonance စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ အတြဲမညီေသာတြဲလုံးမ်ားသုံးျခင္း
၃။ ။ collage ေကာ္လာ့ဂ္် ျဖစ္ျခင္း

ႀကိဳတင္ႀကံစည္ထားမွု၊စိတ္ကူးထားမွု၊ေလ့လာသင္ယူထားမွု၊မွတ္သားထားမွုတို့မပါဝင္ေစပဲ မသိစိတ္ရဲ့ဗီဇအသိ unconscious intuition ဆီတိုက္ရိုက္ေရာက္ရွိေစဖို့။ဘာမွမစဥ္းစားပဲေခါင္းထဲေပၚလာတဲ့အာ႐ုံဂုပ္စီးေၾကာင္း stream of images နဲ႔ ဝါက်အဆိုေတြကိုခ်က္ခ်င္းခ်ေရးဖို့၊မစဥ္းစားမဆင္ျခင္မသုံးသပ္မတည္းျဖတ္ဖို့။
Continue reading

အေမရိကန္ကဗ်ာရဲ့ ဆူရီယလ္ စီးေႀကာင္း (ေကာက္ခ်က္)

Robert Bly, James Wright, Louis Simpson, William Stafford တို ့ရဲ့ Deep Image ကဗ် ာလွ ုပ္ရွားမွ ုက အစ New York School ရဲ့ John Ashbery, James Tate, Beat ရဲ့ Ginsberg, Language Poetry ရဲ့ Michael Palmer, Lynn Hejinian, Ron Silliman, အၿပင္ Charles Simic, Russell Edson, John Olson, John Yau, Bernadette Mayer, Will Alexander, George Kalamaras ကေန Continue reading