ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ကဗ်ာဆိုတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာရပ္ဟာ အျခားအႏုပညာရပ္မ်ားလိုပဲ လြတ္လပ္မႈ freedom ရွိမွ စိမ္းလန္းေဝျဖာစည္ပင္ဖြံၿဖိဳးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလြတ္လပ္မႈဟာ တစ္ကိုယ္ရည္လြတ္လပ္မႈျဖစ္သလို အဲဒီတစ္ကိုယ္ရည္လြတ္လပ္မႈဟာလည္း လူ႔ေဘာင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ျဖတ္ေတာက္မရေအာင္ခ်ိတ္ဆက္ေနတာျဖစ္တယ္။

ကဗ်ာဆရာရဲ႕ႏိုင္ငံသားအျဖစ္၊တသီးပုဂၢလအျဖစ္တင္မကပဲ ကဗ်ာဆရာအျဖစ္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕လြတ္လပ္မႈနဲ႔. ႏွလုံးေသြးခ်င္းစီးဆင္းဆက္စပ္ေနတာျဖစ္တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ယေန႔မွာ တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံးရဲ႕လြတ္လပ္မႈအေျခခံျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအတြက္ေနာက္မဆုတ္တမ္းတိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးထဲမွာ ကဗ်ာဆရာမ်ားသမဂၢေတြ၊ကဗ်ာအစုအဖြဲ႕ေတြ၊ကဗ်ာခ်စ္သူပရိသတ္ေတြနဲ႔အတူ ကဗ်ာဆရာေတြဟာ ေသြးစည္းညီၫြတ္စြာ တခဲနက္ လက္တြဲပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လႈပ္ရွားေနၾကတာျဖစ္တယ္။

တိုင္းျပည္လြတ္လပ္မႈဟာ ကဗ်ာလြတ္လပ္မႈျဖစ္တယ္။ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္မွ ကဗ်ာဆရာေတြလြတ္လပ္မယ္။ ကဗ်ာဆရာေတြလြတ္လပ္မွ ကဗ်ာေတြလြတ္လပ္မွာျဖစ္တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ယေန႔ယခုဆင္ႏႊဲေနၾကတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးမွာ ကဗ်ာဆရာေတြဟာ မိမိပင္ကိုအသိစိတ္ဓာတ္၊မိမိပင္ကိုႏွလုံးသားေတြနဲ႔ ျပည္သူဘက္ကတတပ္တအား ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လႈပ္ရွားေနၾကတာျဖစ္တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္ေျမာက္ေရး
ေအာင္ရမည္ ေအာင္ရမည္။
CDM လႈပ္ရွားမႈ
ေအာင္ရမည္ ေအာင္ရမည္။
ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး
မုခ်ေအာင္ရမည္။ ။

ဇယလ
၁၅ ေဖ၊ ဏာသိမ္း’၂၁

Statement to the World at large

Monday, 8 February, 2021 03:28
Yangon, Myanmar.

Currently, the people of Burma/Myanmar are actively and passionately engaged in the non-violent, Civil Disobedience Movement (CDM) to protest the unconstitutional military coup that has taken over power from the legally elected National League for Democracy (NLD) that was about to form a new legitimate government on the first of February this year.

The strategy, chosen correctly, reflects the decision of the demonstrating masses to refrain from direct confrontation with the military and the police in order to avoid unnecessary bloodshed. Until now, the public have been taking intelligent care not to provoke the police nor the manipulators behind the coup to use force against the unarmed and peaceful demonstrators.

As a result, the military is using the state media as well as their own to spread disinformation that the non-occurance of violent clashes between the public and the armed forces testify to the former’s support of the coup. Indeed, a Chinese newspaper has published pictures of the police accepting roses from the demonstrators as the latter’s willing acceptance of the tense situation, when, in fact, the gesture was clearly a sign of non-confrontation by the people vis-a-vis the police (reminiscence of the university students and the public against the military police during the anti-Vietnam War demonstrations in the United States in the ’60s, and also at times and in places where the people come face to face with the armed personnel during peaceful protests. Tienanmen is still fresh in our memory, still as fresh as the courageous and valiant yellow umbrella movement of the people of Hong Kong).

Hence, it would be a gross misunderstanding and misinterpretation of the real situation and intention of the public resistance at ground-level to even assume that the people support the military, which has not only burglarized the country but also robbed the legitimacy of the popular government.

Does the world wish to witness unimaginable (but almost imminent on the part of the coup-stagers) rampant acts of unrestrained slaughter on the streets, in the parks, in monasteries, in schools and universities, in offices, in public buildings and public spaces to wake up to the fact that there IS a situation going on in Burma/Myanmar and that the people are putting their precious lives at risk in the face of perpetrators prepared-and-willing to kill?

If the world wants a spectacle, it shall have one. Only will it have the conscience to stop it before it has begun?

– Zeyar Lynn