႐ႈေထာင့္

Jon Flobrant [Unsplash]
Image: Jon Flobrant

အ႐ိုင္းအစိုင္းေကာင္တစ္ေထာင္
ရန္ပြဲတစ္ခုကိုစဖို႔ ျပင္ၾကတယ္
သူတို႔မွာ လက္နက္ေတြ ႐ွိၾကတယ္
သူတို႔မွာ ႀကီးမားတဲ့သတၱိေတြ ႐ွိၾကတယ္
သူတို႔ တန္းစီလိုက္ၾကတယ္
သူတို႔ရဲ႕ ရန္သူေတြကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္လိုက္တယ္
စိမ္းလန္းေနၾကတဲ့ သစ္ပင္တစ္ေထာင္ေပါ့
သူတို႔ရဲ႕ သစ္႐ြက္စိမ္းေတြကို
တန္ဖိုးႀကီးႀကီးမားမားထားၾကတဲ့ သစ္ပင္တစ္ေထာင္

ျပင္သစ္ဆူရီယလ္ကဗ်ာဆရာ ေပါလ္ ေအလြား Paul Eluard ရဲ႕ Perspective ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္သည္။

ဇယလ