ေဖာ္ေဝးငွက္မ်ား ပ်ံသန္းခ်ိန္

၁၉၆၈။ ေမာင္သာနိုး၊ ‘ထင္းရွူးပင္ရိပ္’။ ‘ျမန္မာေခတ္ေပၚကဗ်ာအတြက္ လမ္းျပ’။

၁၉၇၀။ သိဒၶတၳလွိုင္၊ ‘ဂၽြန္လ၏ မိုးေရမ်ား’။ ေရးဖြဲ႕ၿပီးစီးခဲ့။

၁၉၇၂။ ‘ဂၽြန္မိုးေရ’ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျဖစ္။

၁၉၇၃။ ေဖာ္ေဝးဟာ ေအာင္ခ်ိမ့္၊ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္၊ သုခမိန္လွိုင္ တို့နဲ႔ပူးေပါင္း။

“ဒီေတာ့မွ သူ(ေဖာ္ေဝး)ဟာ ျမန္မာေခတ္ေပၚကဗ်ာကို ထမ္းရြက္ရန္၊ ခုန္ခ်ရန္၊ တိတိက်က် ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို့ေတြ သိခဲ့ၾကရ။”
(ေအာင္ခ်ိမ့္ အမွာစာ မွ)

၁၉၇၃။ ေဖာ္ေဝး၊ ‘ရွတေသာ ရသေန႔မ်ား’ ကဗ်ာစာအုပ္။

၁၉၇၃၊နိုဝင္ဘာလ။ ေဖာ္ေဝး၊ ‘ေန႔စြဲေက်ာ္ဒိုင္ယာရီစာမ်က္ႏွာမ်ား’ ကဗ်ာစာအုပ္။

“တစ္မိနစ္က တစ္မိနစ္
အလွသစ္မ်ား တဖ်တ္ဖ်တ္
ငါ့ရင္ဆတ္ဆတ္ခုန္ခဲ့ၿပီ။”

၁၉၇၄။ ေဖာ္ေဝး၊ ေအာင္ခ်ိမ့္၊ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္၊ ‘သစ္ရြက္အေသမ်ားေပၚမွ ရက္စက္ေသာဂီတ’ ကဗ်ာစာအုပ္။

၁၉၇၅။ ေဖာ္ေဝး၊ ‘ႏွလုံးအိမ္ထဲေရငတ္ျခင္း’ ။

၁၉၇၈။ မိုးေဝ မွာ ေဖာ္ျပပါရွိ။

ဘာသာျပန္ကဗ်ာမ်ား

၁။ ခ်ားလ္စ္ဘူေကာ့စကီ’
၂။ ဟာရိုးနို့စ္
၃။ ဖိလစ္ လာမန္တီယာ

(မွတ္ခ်က္။ Harold Norse ၊ Phillip Lamantia။ အေမရိကန္ ဆူရီယလႅစၥတ္ ကဗ်ာဆရာ)

ဇယလ မွတ္စု မွ
၂၇ ဂၽြန္ ကိုဗစ္၂၀

ကဗ်ာအေၾကာင္း ​ေျပာပါတယ္ (၁၄)

ကဗ်ာလိုင္းမ်ား —

၁။ ။ဝါက်ဖြဲ႕ထံုး/သဒၵါစည္းကမ္းအတိုင္းဖြဲ႕သလား။
၂။ ။ဝါက်ျပည့္လား/စကားစုလား။
၃။ ။ဆင့္ကဲလိုင္းေတြဟာ ဝါက်ျပည့္တစ္ေၾကာင္းဆီဦးတည္လား။
၄။ ။စကားစုေတြပဲတြဲခ်ိတ္ထားတာလား။
၅။ ။တစ္လိုင္းနဲ႔တစ္လိုင္းတြဲခ်ိတ္မႈရွိသလား။
အသံအားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
ဝါက်/သဒၵါ/ေရးထံုးအားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
ဆင္ျခင္ယုတၱိဥာဏ္အားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
ဆက္စပ္အနက္အားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
ဂယက္အနက္အားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
အာရံုအခုန္အားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
ကဗ်ာေဗဒမူတစ္ခုခုအားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
Continue reading