ကဗ်ာအေၾကာင္း ​ေျပာပါတယ္ (၁၄)

ကဗ်ာလိုင္းမ်ား —

၁။ ။ဝါက်ဖြဲ႕ထံုး/သဒၵါစည္းကမ္းအတိုင္းဖြဲ႕သလား။
၂။ ။ဝါက်ျပည့္လား/စကားစုလား။
၃။ ။ဆင့္ကဲလိုင္းေတြဟာ ဝါက်ျပည့္တစ္ေၾကာင္းဆီဦးတည္လား။
၄။ ။စကားစုေတြပဲတြဲခ်ိတ္ထားတာလား။
၅။ ။တစ္လိုင္းနဲ႔တစ္လိုင္းတြဲခ်ိတ္မႈရွိသလား။
အသံအားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
ဝါက်/သဒၵါ/ေရးထံုးအားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
ဆင္ျခင္ယုတၱိဥာဏ္အားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
ဆက္စပ္အနက္အားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
ဂယက္အနက္အားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
အာရံုအခုန္အားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
ကဗ်ာေဗဒမူတစ္ခုခုအားျဖင့္တြဲခ်ိတ္မႈ
Continue reading