မိမိ ႏိုးထလာတယ္ (ဂ်ိမ္းမ္ဆန္ ဖစ္ဇ္ပက္ထရစ္)

မိမိႏိုးထလာတယ္
အဲဒါႏိုင္ငံေရးပဲ။
မိမိေကာ္ဖီေဖ်ာ္လိုက္တယ္၊ေကာ္ဖီဟာႏိုင္ငံေရးပဲ။
မိမိေရခ်ိဳးတယ္၊ေရဟာႏိုင္ငံေရး။
ေဘာင္းဘီတိုတိုေလးနဲ႔ ေဘာ့ဘ္မိုက္ဇာအေပၚအက်ႌ
က်ပ္က်ပ္နဲ႔လမ္းေလၽွာက္ထြက္တယ္၊အဲဒါဟာ
ႏိုင္ငံေရးပဲ၊လမ္းေလၽွာက္တာ၊ေဘာင္းဘီတို၊
ဂ်ီစတရင္းဂ္ပဲဝတ္ထားတဲ့ဗလႀကီးရဲ႕
ေရာင္စံုမိတ္ကပ္လူးထားပံု။
ေနကာမ်က္မွန္မိမိေမ့က်န္ခဲ့တယ္၊ၿပီး၊မၾကာခင္မွာ
မိမိဟာရထားေပၚေရာက္ေနတယ္၊အဲဒါႏိုင္ငံေရးပဲ။
Continue reading