မိမိရဲ႕ ႐ုရွတစ္ခုလံုး (ယူဂ်ီးန္ ဒု(ဗ္) ေနာ့(ဗ္))

မိမိၾကည့္ေနတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ ၾကိဳးၾကာငွက္ေတြ ပ်ံေနၾကတယ္။
ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာသြားရေတာ့မယ့္ ေယာက္်ားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕
ခ်စ္သူရည္းစားေတြကို ေၾကကြဲမႈနဲ႔ ထံုက်င္ေနေအာင္ထားခဲ့တယ္
ကမာၻၾကီးရဲ႕ အဲဒီအရပ္ေဒသမွာပဲေပါ့ –– အမွတ္ရဆံုးပါပဲ ––
မိမိေမြးဖြားၾကီးျပင္းလာျပီးမိမိကို အမည္နာမေပးခဲ့တဲ့
မိမိရဲ႕ အမိႏိုင္ငံေတာ္။

မိမိမ်က္လံုးေတြဟာ ႐ုပ္သံစကရင္ကေန
နံရံမွာ ခ်ိတ္ထားတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြဆီေရာက္ေရာက္သြားတယ္ ၊
တန္းစီရပ္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြ
အယုတၱအနတၱပုပ္သိုးသိုးမ်က္ႏွာေတြေပၚက ပါးစုန္႔ၾကီးေတြ
အကုန္လံုးဟာ ခ်ိတ္ဆက္ေနၾကသလိုပဲ
Continue reading

မိမိရဲ႕ ႐ုရွတစ္ခုလံုး (ယူဂ်ီးန္ ဒု(ဗ္) ေနာ့(ဗ္))

မိမိၾကည့္ေနတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာ ၾကိဳးၾကာငွက္ေတြ ပ်ံေနၾကတယ္။
ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာ သြားရေတာ့မယ့္ ေယာက္်ားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕
ခ်စ္သူရည္းစားေတြကို ေၾကကြဲမႈနဲ႔ ထံုက်င္ေနေအာင္ထားခဲ့တယ္
ကမာၻၾကီးရဲ႕ အဲဒီအရပ္ေဒသမွာပဲေပါ့ –– အမွတ္ရဆံုးပါပဲ ––
မိမိေမြးဖြားၾကီးျပင္းလာျပီးမိမိကို အမည္နာမေပးခဲ့တဲ့
မိမိရဲ႕ အမိႏိုင္ငံေတာ္။
Continue reading