ကဗ်ာဆိုင္ရာ အေတြးစမ်ား – ၁။ အသုံးအႏႈန္းမ်ား။

ကဗ်ာအေၾကာင္းေရးသားေျပာဆိုၾကတဲ့ေနရာမွာ ၾကဳံေလ့ၾကဳံထျပႆနာဟာ လမ္းေၾကာင္းတူသေယာင္ေရးသားေျပာဆိုေနရာကေန ဖီလာျဖစ္သြားၾကတဲ့ကိစၥ။ ဆင္ျခင္ၾကည့္ေတာ့ ရင္းျမစ္ဟာ အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္အခိုင္အမာမ႐ွိ(ေသး)တဲ့ အသုံးအႏႈံးေတြသုံးစြဲခင္း၊ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေနၾကသူႏွစ္ဦးဟာ အသုံးအႏႈံးတစ္ခု၊အေၾကာင္းအရာတစ္ခုေပၚ တူညီေသာနားလည္မႈ႐ွိလိမ့္မယ္လို႔ထင္ေယင္မွားျခင္း၊ သိ႐ွိနားလည္ထားမႈတို႔လြဲေခ်ာ္ေနျခင္း(ဝါ)တလြဲတေခ်ာ္နားလည္ထားျခင္း၊ ဥာဏ္ပညာပိုင္းထက္ခံစားမႈဘက္မွေျပာဆိုျခင္း(ဝါ)စဥ္းစားဆင္ျခင္ေရးသားေျပာဆိုျခင္းထက္ ခံစားခ်က္ေ႐ွ႕႐ႈေရးသားေျပာဆိုျခင္း၊ စတာေလးေတြဟာ ေဆြးေႏြးရာမွာ မလိုလားအပ္တဲ့အေႏွာင့္အယွက္ေလးေတြျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဇယလ
၅ ဇြန္၊’၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>