‘မၾကာမီလာမည္’ ဆိုတာရဲ႕ ပုံတူ

ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္
မီးေလာင္ျပင္ထဲေျပးေနတဲ့
မီးစြဲေလာင္ကြၽမ္းေနသူ လူတစ္ေယာက္

ေျခသည္းလက္သည္းညႇပ္ရင္း
သို႔မဟုတ္ အရိပ္ထဲ သတင္းစာဖတ္ရင္း
သို႔မဟုတ္ စားစရာမ႐ွိေတာ့တဲ့ ဗ်ာပါဒ

မၾကည့္မိေအာင္ ႀကိဳးစားေပမယ့္ သိေနတယ္
သူဟာ ကိုယ့္ဆီ တည့္တည့္မတ္မတ္ လာေနတာ

ခြက္ထဲကေရဟာ
တဆတ္ဆတ္တုန္လႈပ္လို႔

ဇယလ
၂၈ ေမ၊ ဏာသိမ္ း’၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>