ကိုယ္တိုင္ေရးပုံတူေရးဆြဲျခင္းရဲ႕ ပုံတူ

ခင္ဗ်ား က်႐ႈံးၿပီးၿပီလား
ဘယ္ႏွစ္နာရီ ဘယ္ႏွစ္မိနစ္ လိုေသးလဲ
အသက္ကို ကိုယ္ပိုင္လိုလို ဆက္႐ွင္ဖို႔

ဇယလ
၂၀ ေမ၊ ဏာသိမ္း ‘၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>