လိုရင္းတို႐ွင္းရဲ႕ ပုံတူ

ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ရဲ႕
အသုဘကို
ေလေၾကာင္းကေန
လိုက္ပို႔ၾကတယ္
ယပ္ေတာင္မကမ္း
ေရသန္႔ဗူး မပါဘူးကြယ္။

ဇယလ
၁၉ ေမ၊ ဏာသိမ္း ‘၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>