ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၇၄)

အခုကာလ လိုင္းတင္ကဗ်ာ (ဘာသာျပန္မပါ)တို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာၾကည့္႐ႈ ခ်ဥ္းကပ္မိပါတယ္။ စိတ္ဝင္စားသူေတြ႐ွိၿပီး ထပ္မံေတြ႕႐ွိရင္လည္း ထပ္မံျဖည့္စြက္ၾကပါကုန္။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ စာတမ္းတစ္ေစာင္ ေရးလိုေရးျငားအတြက္ ေအာက္ေျခမွတ္စု ျဖစ္လိုျဖစ္ျငားေပါ့။

၁။ ကဗ်ာ(ေရးသူ)ပုဒ္ရဲ႕ မူလဦးတည္ရည္႐ြယ္ခ်က္
၂။ ကဗ်ာပုဒ္ပါ အေၾကာင္းအရာ(မ်ား)
၃။ ကဗ်ာပုဒ္ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမႈရက္ထည္
၄။ အနက္ဖလွယ္ရ႐ွိမႈ (တိုက္႐ိုက္/သြယ္ဝိုက္)
၅။ သတင္းအခ်က္အလက္/ ‘ကဗ်ာ’ အရည္အေသြး အခ်ိဳးအစား
၆။ ‘အ႐ြတ္’ကဗ်ာ/ ‘အဖတ္’ကဗ်ာ
၇။ ဦးစားေပးမႈ — ခံစားမႈ/ အေတြး/ အေရာ
၈။ ကဗ်ာပုဒ္ထဲ ‘ငါ’ ဗဟိုျပဳျခင္း/ မျပဳျခင္း
၉။ ကဗ်ာပုဒ္ထဲက ‘ငါ’ ဟာ ကဗ်ာေရးသူကိုယ္တိုင္ ျဖစ္/ မျဖစ္

အၾကမ္းသေဘာပဲ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ အသုံးအႏႈန္းကအစ ႐ွင္းလင္းဖို႔ လိုပါတယ္။

စဥ္းစားမိတာ ေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ။

ဇယလ
၁၂ ေမ၊ ဏာသိမ္း ‘၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>