ေဖာက္ျပန္တတ္တဲ့ ဓာတ္သေဘာေတြရဲ႕ ပုံတူ

ပ်ံႏိုင္တဲ့ သတၳဳဓာတ္ဟာ
ေလထဲမွာ “မီးျဖစ္သြား”တယ္

မီးတန္းႀကီးဟာ ေလထဲ တဟုန္ထိုး က်လာၿပီး
ေျမႀကီးေပၚမွာ မည္းနက္သတၳဳႀကီ းျဖစ္သြားတယ္

အားလုံးဟာ
ေရလိုစီးေမ်ာျဖစ္စဥ္ႀကီးထဲမွာ …

ဇယလ
၃ ေမ၊ ဏာသိမ္း ‘၂၁
ေလျပင္ကို စိုးပိုင္မရေတာ့ျခင္း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>