ကမ႓ာကို မိမိတို႔ဘက္က ေၾကညာျခင္း ပုံတူ

မတရားမႈနဲ႔ စတင္
လူေတြထဲက ျပည္သူေတြ ထြက္လာခဲ့ၾကတယ္
လိမ္ညာမႈေတြနဲ႔ စတင္
အ႐ိုးစြဲေတြ အ႐ိုးကစ အက္ေၾကကုန္ၾကတယ္
က်ည္အစစ္ေတြနဲ႔ စတင္
သဲအိတ္ေတြဟာ ႐ွင္သန္လိုျခင္းသေကၤတေတြ ျဖစ္လာတယ္

မိမိတို႔ရဲ႕အနာဂတ္ မိမိတို႔ လိုလားၾကမႈဟာ
ေခြးေတြကို ကမူး႐ွဴးထိုး ျဖစ္ေစတယ္
ရာသက္ပန္ ရာဇသံေတြကို ပင့္သက္မွားယြင္းသြားေစတယ္
လမ္းေပၚမွာပဲ ၾကယ္ေတြ ေမြးဖြားသြားၾကတယ္

လြတ္႐ုန္းမႈနဲ႔ စတင္
ကိုယ္လက္အဂၤါေတြဟာ အနာဂတ္ရဲ႕ေခၚသံေတြ ျဖစ္သြားတယ္
မလိုလားမႈနဲ႔ စတင္
က်ဆုံးသူေတြဟာ ေသြးထဲ စီးေမ်ာဝင္လာတယ္
ေခ်မႈန္းမႈနဲ႔စတင္
ေက်း႐ြာေတြအထိ တိုင္းျပည္ဟာ မတ္ထလာခဲ့တယ္

ဘယ္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးလိုက္ၿပီလဲ
အမွန္တရားဟာ
အဆုပ္ေတြ အသည္းေတြ ေသြးေၾကာေတြထဲမွာ
တရားမွ်တမႈပဲ ႐ိုး႐ိုးေလးျဖစ္တယ္

ဒါနဲ႔ စတင္ခဲ့ၾကတယ္
အေဝးက လွမ္းၾကည့္ေနတဲ့ သူစိမ္းကမ႓ာႀကီးေရ
ဒါနဲ႔ပဲ ၿပီးဆုံးေစရမယ္ …

ဇယလ
၂၄-၂၅ ဧၿပီ၊ ဏာသိမ္း ‘၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>