တစ္အိမ္ဝင္ တစ္အိမ္ထြက္ျခင္းရဲ႕ ပုံတူ

ဘုရားစင္တစ္ခုလုံးကို ႐ိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးလိုက္ၾကတယ္

႐ွာေနတဲ့ လက္လုပ္ဗုံးအစား
နံရံမွာ ျခလမ္းေၾကာင္းဟာ အထင္းသား

အိမ္သားေတြအားလုံး ေနာက္ဆုတ္
သတင္းရလို႔ ဝင္စစ္တာ တဲ့

အႏၲရာယ္ကင္း ဖန္သားဆင္းတုေတာ္ဟာ ၾကမ္းျပင္မွာ
ထက္ျခမ္းကြဲ ေခါင္းပိုင္း အစိပ္စိပ္အမႊာမႊာ

ဘုရားခန္း နံရံနဲ႔ ၾကမ္းျပင္ေတြမွာ
စစ္ဖိနပ္ရာေတြ က်န္ခဲ့တယ္

ေမတၱာသုတ္
ဒီည ဘယ္သူ႐ြတ္မလဲ ….

ဇယလ
၂၅ ဧၿပီ၊ ဏာသိမ္း ‘၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>