မိုးမွ မိုးသို႔

မိုးမွ မိုးသို႔
Image: Sanjiv Nayak

အခု ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔၊ ရန္ကုန္၊ ေျမာက္ဒဂုံမွာ မိုးဟာ မိုးလို သြန္းၿဖိဳးလို႔ေနတယ္။ ပထမဆုံးအေတြးက ဧရၿပီ၊ ၿငိမ္းရၿပီေပါ့ေလ။ ဒါေပမယ့္၊ ခ်က္ခ်င္းလိုက္လာတာက ‘ေအာင္ရမည္’ ဆီမေရာက္ေသးဘူး။ ေပးဆပ္ထားရတာ မ်ားလွၿပီ။

စကတည္းက ဘာလိုခ်င္လို႔ ဘာလုပ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ စိတ္ထဲက ဘယ္ေတာ့မွ မေပ်ာက္သြားေစဖို႔။ အစိုးရအေျပာင္းအလဲေလးအတြက္နဲ႔ အသက္ေတြ ဒီေလာက္ေပးခဲ့ရတာမဟုတ္ဘူး။ စနစ္တစ္ခုလုံး ေျပာင္းလဲေရးဟာ သေဘာတရားေရာ၊ လက္ေတြ႕ေရာ၊ ခရီးလမ္းေရာ၊ ပန္းတိုင္ေရာ၊ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းေရာ၊ ဝင္သက္ထြက္သက္ေရာ၊အကုန္တစ္သားတည္း ျဖစ္တယ္။

သိၿပီးသားဆီ သြားေနတာမဟုတ္ဘူး။ သိၿပီးသားကို ထားခဲ့ခ်င္ၿပီ။ မသိေသးတာ၊ မ႐ွိေသးတာဆီ သြားေနတာျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဧခ်မ္းပါေစ ျမန္မာျပည္ ဆိုတဲ့ ဂ်င္းသီခ်င္းနဲ႔ တြန္းလွန္သမွ် ရခဲ့တဲ့ ရလဒ္ေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈနဲ႔ မလဲႏိုင္ဘူး။ မၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္ေန၊ မသာယာခ်င္ေန၊ ၿပိဳစရာ႐ွိတာၿပိဳ၊ ကြဲစရာ႐ွိတာကြဲ၊ ပ်က္စရာ႐ွိတာ ပ်က္ပေလ့ေစ။ စကတည္းက ေပ်ာ္ပြဲစား ထြက္ခဲ့ၾကတာမွ မဟုတ္ဘူးေလ။ ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာ သိသိခ်ည့္နဲ႔ပဲ။

စစ္ဖိနပ္ေအာက္ ျပန္ဝင္ရမယ္ဆို ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ျပန္အမ္းလိုက္ပါတယ္၊ စစ္ကြၽန္ဘဝေအာက္ ျပန္ေရာက္ရမယ္ဆို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရ ျပန္ေပေတာ့ပဲ။

ငယ္ငယ္တုန္းက ‘ၿငိမ္းတယ္ခ်မ္းတယ္မိုး’ ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဖူးတယ္။ အခုေတာ့ ‘သည္းပါထန္ပါမိုး’၊ ‘သြန္းပါၿဖိဳးပါမိုး’၊ ‘ေခ်ပါမႈန္းပါမိုး’ ကိုပဲ လိုခ်င္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေထာင္ေခ်ာက္ ဆင္ထားတဲ့ စစ္အာဏာ႐ွင္ရဲ႕လွည့္ကြက္ကို ျမင္သိထားၾကၿပီေလ။ ဒင္းတို႔ဘက္က ေလွခြက္ခ်ည့္က်န္ အၾကံငစဥ္းလဲ ပါပဲ။

႐ြာစမ္း၊ မိုး။ သည္းစမ္း၊ မိုး။

၁၈ ဧၿပီ၊ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔
ဏာသိမ္း ‘၂၁

ထစ္ျခဳံးလိုက္စမ္းပါ၊ မိုး။
အို… ေတာ္လွန္မိုး။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>