သမိုင္းဖတ္စာရဲ႕ ပုံတူ

သူေသဟာ သူ႐ွင္ဖို႔အတြက္ မိုင္းေတြျမႇဳပ္ႏွံၿပီး သူ႕မိုင္းေတြကို ‘သမိုင္း’ လို႔ အမည္ေပး သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ သူသတ္ခဲ့တာေတြကို မွတ္မေနေတာ့ေအာင္လည္း ပါတာေပါ့။ သူ႕မိုင္းနင္းမိသူ ျပည္သူေတြဟာ သူ႕ဘက္ပါသြားၾကတယ္။ ျပည္သူမိုင္းနင္းေလ သူအင္အားထြားေလ၊ ျပည္သူမိုင္းနင္းေသေလ၊ သူဟာ႐ွင္သန္ေလပါပဲ။ မိုင္းနင္းမိျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္ဟာ သူ႕အတြက္ ထပ္တိုးမိုင္းေတြ ျဖစ္လာတယ္။ သူ႕(သ)မိုင္းေတြကို ျပည္သူေတြထဲ ထပ္ျမႇဳပ္ႏွံတယ္။ ၾကာေတာ့၊ ျပည္သူေတြ မိုင္းနင္းေသဆုံးသြားၾကၿပီး သူပဲ အသက္ပို႐ွည္ ပို႐ွင္လာေတာ့တယ္။ သူျမႇဳပ္တဲ့မိုင္းေတြဟာ သူ႕သမိုင္းပဲ။ ျပည္သူဟာ သူ႕မိုင္းေတြကို မိုင္းေတြမွန္းမသိပဲ ‘သမိုင္း’ လို႔သာ ထင္ေယာင္မွားခဲ့ၾကၿပီး ႐ွင္လ်က္နဲ႔ ေသဆုံးကုန္ၾကတယ္။ သူေသဟာ သူ႕မိုင္းေတြကို သတင္းမီဒီယာေတြမွာအစ ေက်ာင္းသုံးျပဌာန္းစာအုပ္ေတြမွာအဆုံး ဆက္လက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေတာ့တယ္။

ဇယလ
၇ ဧၿပီ၊ ဏာသိမ္း ‘၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>