ေမးခြန္းပုံစံတစ္မ်ိဳးရဲ႕ ပုံတူ

ေအာက္ပါေပးထားခ်က္မ်ားမွ အမွန္ဆုံးအေျဖကို ေ႐ြးပါရန္။

၁။ ။ သူတို႔ေသဆုံးသြားရတာဟာ
(က) အိမ္ထဲမေနပဲ လမ္းေပၚထြက္လို႔
(ခ) တကၠသိုလ္မၿပီးၾကေသးလို႔
(ဂ) သဃၤန္းျခဳံတိုင္းဟာ ဘုန္းႀကီးမဟုတ္လို႔
(ဃ) ၿမိဳ႕႐ြာအႏွံ႔ ေႏြဦးျပန္႔လို႔

၂။ ။ သူတို႔ေသဆုံးသြားရတာဟာ
(က) မိဘအဆုံးအမ မ႐ွိလို႔
(ခ) မဲမသမာမႈေတြ႕႐ွိလို႔
(ဂ) လူ႕အသက္ကိုတန္ဘိုးထားလို႔
(ဃ) ေသတမ္းစာေတြေရးခဲ့လို႔

၃။ ။ သူတို႔ေသဆုံးသြားရတာဟာ
(က) ႐ွင္သန္ျခင္းကိုလိုခ်င္လို႔
(ခ) ရပ္ကြက္ထဲမွာ စစ္ျဖစ္ေနလို႔
(ဂ) ေသြးထိုးဖ်ားေယာင္းခံရလို႔
(ဃ) ေအာင္ျမင္ရမယ္ဆိုတာသိလို႔

၄။ ။ သူတို႔ေသဆုံးသြားရတာဟာ
(က) ေဆးသုံးထားတဲ့စစ္ေခြးတစ္ေကာင္ စိတ္ေဖာက္ျပန္သြားလို႔
(ခ) အာဏာကိုအဓမၼသိမ္းပိုက္လို႔
(ဂ) စစ္ေၾကာေရးမွာ လက္လြန္သြားလို႔
(ဃ) ေဆးမကုသေပးပဲ ပစ္ထားလို႔

၅။ ။ သူတို႔ေသဆုံးသြားရတာဟာ
(က) စစ္ေခြးေတြအတြက္အား႐ွိဖို႔
(ခ) အျခား ေသေပးမယ့္သူ မ႐ွိလို႔
(ဂ) တရားမွ်တတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ဖို႔
(ဃ) လက္နက္ေတြ လာမအပ္ၾကလို႔

၆။ ။ သူတို႔ေသဆုံးသြားရတာဟာ
(က) အနာဂတ္ဟာ သူတို႔ပခုန္းေပၚက်လာလို႔
(ခ) မိဘေတြကို အေလာင္းလာျပန္ယူေစဖို႔
(ဂ) ေသနတ္ကို ေလးဂြနဲ႔ျပန္ပစ္လို႔
(ဃ) သူတို႔ထက္ႀကီးမားတာကို ရယူေပးခ်င္လို႔

၇။ ။ သူတို႔ေသဆုံးသြားရတာဟာ
(က) အႏၲရာယ္ကိုမသိလို႔
(ခ) အနည္းဆုံးအင္အား အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ကို သုံးစြဲလို႔
(ဂ) Rooftop Bar ေပၚ sniper တက္လို႔
(ဃ) စိတ္မႏွံသူတစ္ေယာက္ အာဏာ႐ူးလို႔

၈။ ။ သူတို႔ေသဆုံးသြားရတာဟာ
(က) ဦးေခါင္းေတြဟာ သဲအိတ္မဟုတ္လို႔
(ခ) တိုင္းျပည္ဟာ စစ္ထဲေရာက္ေနလို႔
(ဂ) ကမ႓ာႀကီးဟာ ၾကည့္ေနလို႔
(ဃ) ထိုးဇာတ္ေတြကို ေခ်ဖ်က္ဖို႔

ဇယလ
၃ ဧၿပီ၊ ဏာသိမ္း’၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>