လမ္းမေတြထက္မွာ

Tha Mine, Yangon - Mar 18, 2021
Tha Mine, Yangon – Mar 18, 2021

မၾကားရေတာ့တဲ့ အသံေတြဟာ
က်ယ္ေလာင္ဟိန္းလို႔ ေနၾကတာ
ငါတို႔ရင္ေတြက ၾကားရတယ္
ငါတို႔ရင္ေတြမွ ၾကားရတယ္
ငါတို႔ရဲ႕ရင္ခုန္သံေတြဟာ လမ္းမေတြျဖစ္တယ္
လမ္းမေပၚက အသံေတြဟာ
တိတ္တဆိတ္ႀကီး ညံေနလို႔ေနတယ္
အို… လမ္းမေတြထက္က
ေၾကာက္မက္ဖြယ္တိတ္ဆိတ္မႈႀကီးဟာ
ဝကၤဝုတၱိအားျဖင့္
ျမည္သံစြဲႀကီးေတြျဖစ္ေနတာဟာ
လမ္းမႀကီးေတြရဲ႕ အလကၤာ

ဇယလ
၁၈ မတ္၊ ဏာသိမ္း ‘၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>