စိတ္ခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ေနၾကျခင္းရဲ႕ ပုံတူ

မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္လူအုပ္ႀကီးရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြ
အလင္းထံ ေနာက္မဆုတ္စတမ္းေမာ့ေနၾကတဲ့
ႏုနယ္ပြင့္ဖတ္မ်ား

ဇယလ
၁၂ မတ္၊ ဏာသိမ္း ‘၂၁

(အက္ဇရာ ေပါင္းန္ထံမွ ငွားယူျခင္း)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>