လူေသရဲ႕ ပုံတူ

လူေသကိုေတြ႕လိုက္ေတာ့ လူေသမွာ
အသက္႐ွိတုန္းလား
လူေသဟာ အိမ္ျပန္ေရာက္လာၿပီးမွ
ေသဆုံးသြားတာလား
လူေသဟာ လမ္းေပၚမွာေသေနလို႔
အိမ္ကိုျပန္ယူလာခဲ့ရတာလား
လူေသဟာ ေသၿပီးမွ အိမ္ျပန္လာတာလား
လူေသဟာ ေသရာပါဒဏ္ရာေတြကိုဖြင့္ျပသလား
လူေသဟာ ပြင့္ထြက္သြားတဲ့သူ႕့ဦးေခါင္းကို
လက္နဲ႔ဆြဲၿပီးျပန္လာသလား
လူေသဟာ ေနရမွာကို မသိပဲ ေသသြားခဲ့တာလား
လူေသဟာ ေသရမွာကို မသိပဲ ေနသြားခဲ့တာလား
လူေသဟာ သူ႕မိသားစုဝင္ေတြကို မွတ္မိပါရဲ႕လား
လူေသရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြဟာ လူေသကိုမွတ္မိပါရဲ႕လား
လူေသဟာ သူ႕ကိုသတ္တဲ့သူကို မွတ္မိေနသလား
လူေသဟာ သူ႕အေလာင္းသူထမ္းၿပီး ျပန္လာခဲ့တာလား
လူေသဟာ ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕အမည္ေတြ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ေလသလား
လူေသဟာ သစၥာကို အသက္နဲ႔ေဖာက္ခဲ့ေလသလား
လူေသဟာ ေငါက္ထၿပီး လက္ေခ်ာင္း၃ေခ်ာင္း
ေထာင္သလား
လူေသဟာ ေငါက္ထၿပီး လက္ခလယ္ကို ေထာင္လိုက္သလား
လူေသဟာ သူရဲေကာင္းျဖစ္ဖို႔ ေအာင္မွတ္ရ႐ွိခဲ့သလား
လူေသဟာ ေသၿပီးခါမွ
ေသြးသစၥာကို
သီဆိုေနဆဲလား
လူေသရဲ႕ရင္အုံထဲမွာ
ေကာင္းရာဘုံဟာျမည္ဟီးေနသလား
လူေသရဲ႕မ်က္လုံးေတြထဲ မ်က္ရည္ယိုဗုံးေတြ႕သလား
လူေသကိုယ္တိုင္ဟာ ဗုံးတစ္လုံးလား
လူေသဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဗုံးေတြျဖစ္သြားေစသလား။ ။

ဇယလ
၈-၉ မတ္၊ ဏာသိမ္း’၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>