မွန္/မွား

၁။ ။ ေကာင္းကင္မွာ ေနလမ္းေၾကာင္းကို ခဲနဲ႔ဆြဲထားတယ္။
၂။ ။ ရက္စြဲေတြဟာ ရက္ေတြမွာ စြဲလို႔မေနဘူး။
၃။ ။ လိုတာမရရင္ မလိုတာရလိမ့္မယ္။
၄။ ။ လက္နက္နဲ႔ က်ားကန္ထားတဲ့ စကားေတြဟာ မွန္ေကာင္းမွန္တတ္တယ္။
၅။ ။ စကားလုံးေတြရဲ႕အဓိပၸါယ္ေတြကို ေျပာင္းလိုက္လို႔ရတယ္။
၆။ ။ လူဟာ တစ္သက္မွာ တခါတေလေနရတယ္။

ဇယလ
၁၉ ေဖ ဏာသိမ္း’၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>