သစ္ပင္မ်ားရဲ႕ ပုံတူ

စိတ္ဟာ ေျမေအာက္ထဲကုတ္ဝင္ အျမစ္ေတြစြဲ
ေျမျပင္ေပၚမွာ ေလပင္ေတြ သစ္႐ြက္တ႐ွဲ႐ွဲ

ဇယလ
၂ ေဖ ဏာသိမ္း၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>