ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၇၀)

အက်ဥ္းသားဟာ လနဲ႔ခ်စ္မႈျပဳလိုက္တယ္
အဲဒါဟာ ကဗ်ာပဲ
သံတိုင္ေတြကို ေက်းဇူးတင္စရာမလိုဘူး

စဥ္းစားမိတာ ေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဇယလ
၄ ဇန္ ကိုဗစ္၂၁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>