ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၆၂)

ကဗ်ာဆိုတာ
စိတ္ကိုဖ်ားေယာင္းမႈ တစ္ခုပါပဲ
အဲဒီထဲမွာ
တကယ့္ဘဝေတြ ႐ွိျပန္တယ္
‘တကယ္’ဆိုတာ ဘာလဲေလ…..

စဥ္းစားမိတာ ေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဇယလ
၃၁ ေအာက္ ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>