ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၅၈)

ပေဟဠိဆန္ေကာင္းဆန္မယ္။
ေန႔စဥ္သုံးဘာသာစကားရဲ႕ တိုက္႐ိုက္အဓိပၸါယ္၊
ဆက္ႏြယ္ခံစားမႈ၊ အံဝင္ဂြင္က်တုန႔္ျပန္မႈတို႔ရဲ႕အလြန္မွာ
ဘယ္ေတာ့မဆို ရွိၿမဲရွိေနမယ့္ ကဗ်ာ။
ဘာသာစကားကို မျမင္ရင္
ကဗ်ာကို မျမင္ဘူး။
ဘာသာစကားကိုပဲ ျမင္ရင္လည္း
ကဗ်ာကို မျမင္ေသးဘူး။
ဘာသာစကား + ??? တစ္ခုခု ???
အဲဒါကိုျမင္တတ္မွ ကဗ်ာကို စျမင္ရတာျဖစ္တယ္။
အဲဒီ??? တစ္ခုခု??? ဟာ တမင္လ်ိဳ႕ဝွက္ထားတာ
တမင္ပေဟဠိလုပ္ထားတာ တမင္ဝကၤဘာေဆာက္ထားတာ မဟုတ္ဘူး။
မဟုတ္ဘူးလို႔ သိထားဖို႔လိုတယ္။
ေပးထားတာက ကြန္ယက္တစ္ခု၊
ဘာသာစကား ကြန္ယက္တစ္ခု။
အဲဒီကြန္ယက္မွအစ၊ မွတစ္ဆင့္၊ မွအားျဖင့္
အဲဒီ??? တစ္ခုခု???ထဲ ဝင္စားရတာျဖစ္တယ္။
ကဗ်ာဟာ အဲဒီမွာ စတယ္။

စဥ္းစားမိတာ ေျပာပါတယ္။
ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ဇယလ
၃ ေအာက္ ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>