ကဗ်ာအေၾကာင္း ေျပာပါတယ္ (၅၇)

ကဗ်ာေပၚမွာ ဘယ္လို mind-set ထားရွိတယ္ဆိုတာဟာလည္း အေရးႀကီးတယ္လို႔ထင္ပါတယ္..အဲဒီ mind-set မရွိရင္ ကိုယ္နဲ႔ကဗ်ာဟာ ေဝးကြာေနသလို…တစ္ခါတစ္ရံ သူစိမ္းဆန္ေနသလို….ကဗ်ာမေရးတတ္ေတာ့သလို ေရးမရေတာ့သလိုေတြျဖစ္တတ္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

အဲဒီကဗ်ာ mind-set ဆိုတာဟာလည္း ေရာ့-အင့္-ယူ-ရ လိုမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ကိုယ့္ဓာတ္ခံအေသြးအသား ကိုယ့္နာမ္အေျမႇးပါးနဲ႔ေစ့စပ္ေၾကာင္းလန္းလုပ္ၿပီး အျခားဘဝျပဳမႈအဂၤါရပ္ေတြ ကြန္ယက္ေတြနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္တည္ေဆာက္ရတာ…ေျပာရရင္ စိတၱဇဆန္တယ္…နာမ္ေလာကဆန္တယ္…ေလာကီေၾကာင္းက်ိဳးယုတၱိလြန္ဆန္တယ္….ဆန္မွာေပါ့…ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာေနတာပဲမဟုတ္လား။

စဥ္းစားမိတာေျပာပါတယ္…
ကဗ်ာအေၾကာင္းေျပာပါတယ္…

ဇယလ
၁၃ ဂ်ဴလိုင္ ကိုဗစ္၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>