ကိုဗစ္ကာလမွာ သစၥာပန္းမ်ားနဲ႔ေမလ

ေသရြာကျပန္လာတဲ့ ေမလဟာ
ေမလကို ေသရြာေခၚဖို့ျပန္လာတယ္
သေရွာဟာသေရွာ
မေလဟာမေလ
အဲသလိုမခြဲထားပါနဲ႔ေလ
ဧၿပီလဟာအရက္စက္ဆုံး လို႔
အဲလိယစ္တ္ေျပာခဲ့ရင္ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္မွာလည္း
ေမလကိုအေသသာျပန္ရလိုက္တဲ့ေမလပါ
ေသရြာမွာေမလဟာ ဘယ္ေတာ့မွမေသေတာ့ဘူး
ေမလဟာေသရြာမွာထာဝရ
ထာဝရတို့ရဲ့ေသရြာဟာေမလ
ေသရြာေတြဟာေမလမွာထာဝရ

ကိုဗစ္ကာလမွာ သစၥာပန္းမ်ားနဲ႔ေမလ
ထာဝရရဲ့တမလြန္ထံမွာ လွဆဲကို

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>