ကူးေျပာင္းျခင္း

အိပ္မက္ကိုျပန္ခ်ိတ္ဆက္ရသလိုပဲ
အိပ္ျခင္းနဲ႔ႏိုးျခင္းၾကားမွာ
အိပ္သြားၿပီးအျခားဘံုတစ္ခုခုမွာ
အသစ္စက္စက္ႏိုးထလို႔ လူျဖစ္ျဖစ္
တိရိစၧာန္ျဖစ္ျဖစ္ ေခါင္းေပၚက
သစ္ရြက္ေတြၾကား ေနေျပာက္ကေလးေျပး
ေနေျပာက္ကေလးေျပးေနခဲ့သလိုပဲ
စူးစူးဝါးဝါးအမွတ္ရ စူးစူးဝါးဝါးပဲလႊတ္ခ်

ဇယလ
၅း၁၅
၁၂ ဧၿပီ ၂၀၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>