ေသာက္ရတစ္ခြက္ထဲကေရ

ညေတြဟာေခြလိပ္ကုန္တဲ့နာရီလက္တံေတြ
ေန႔ေတြဟာသြားစရာမရွိတဲ့ေျခသလုံးအိမ္တိုင္
အခိုက္အတန္႔တိုင္းဟာမၾကားခ်င္တာနဲ႔ပဲ
အစျပဳရတဲ့ေရႊျပည္ေတာ္

ဇယလ
၂ ဧၿပီ ၂၀၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>