ကပ္ေရာဂါ

ဒါေတြဒီလိုျဖစ္ေနတယ္
ဟိုဟာေတြဟိုလိုျဖစ္ေနတယ္
ဒီမွာလည္းဟိုဟာေတြဟာလာျဖစ္ေနတယ္

ဒီအေနအထားကိုအဲဒါကေတာင္အတုယူရမွာျဖစ္တယ္
ဒီအခ်ိန္မွာမိမိဘာေတြလုပ္ ဘာေတြျဖစ္
ဒါေတြဒါေတြဒါေတြၾကားမွာ
ဟိုသတင္းေတြဒီအတင္းေတြစာသားေတြ
ဘယ္သူေတြဘာေတြလုပ္
ဒါလုပ္ေနတယ္ဒါျဖစ္လိုျငား

သင္ဒါလုပ္ပါ သင့္ကိုသင့္အားသင္သည္
သာလၽွင္အမွန္ ဒါေျပာတယ္ ဟိုဟာျဖစ္တယ္အဲဒီဟာ
အလိုအေလၽွာက္ဒါျဖစ္တယ္
ဟိုဟာလည္းဟိုဟာျဖစ္တယ္

ဒါရဲ့ဒါကိုဟိုဟာရဲ့ဟိုဟာကဟိုဟာလုပ္လိုက္တယ္
အဲဒါရဲ့ဟာကိုဟိုဟာကအဲဒါလုပ္လိုက္တယ္
ဘယ္မွာဘာဘယ္ႏွေယာက္ဘယ္လိုျဖစ္ခဲ့ၿပီ
နာမဝိေသသန ႀကိယာဝိေသသန စသည္
အဲဒါျဖစ္လို့ သူအဲဒါလုပ္တယ္
အဲလိုအဓိပၸါယ္မ်ိဳးနဲ႔အဲဒါေတြျဖစ္သြားတယ္
မိမိတို့ဒါလုပ္ဖို့လိုအပၲယ္တဲ့ မိမိတို့ကိုလိုတယ္တဲ့
အဲဒါေတြျဖစ္တယ္
အဲဒါေတြလည္းျဖစ္တယ္
ဟိုဟာေတြဒီလာေနၿပီတဲ့

အဲသလိုေတြၾကားမွာ
ဒါေတြရဲ့အလယ္မွာ
သင္ဟာဒါလုပ္တယ္ ဟိုဟာျဖစ္တယ္
ႀကိယာ ႀကိယာ ႀကိယာ ႀကိယာ ႀကိယာ
နာမ္စားဟာဟိုဟာျဖစ္သြားတယ္

ဇယလ
၁၉ မတ္ ‘၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>