လြတ္လပ္ေရးေန႔

ဒီေန႔လြတ္လပ္ေရးေန႔ဆိုေတာ့အေျဖဟာဘာတဲ့လဲ။ကိုယ္ခံစားရတာက
မီးကြၽမ္းေလာင္မတ္ရပ္သားပိုက္မိခင္တစ္ေယာက္ရဲ႕
အသားကင္ေရကန္ျပာ။ကိုယ္ခံစားရတာက
ဘာမွမထူးပါဘူး လြတ္လပ္ေရးေန႔ဟာကိုယ့္လုိငံတူး
ေနမွာပဲ။ဇာတ္လမ္းေတြပဲ႐ွိၿပီးဇာတ္အိမ္မ႐ွိတဲ့စၾကၤံေတြမွာ တရားဓမၼရဲ႕တစ္ဘက္ျပတ္ေျခသံေတြ။
လမိုက္ညထဲမွာအခ်ဳိ့အတြက္လေရာင္ေတြပိုလ်ွံလို႔။
သမၼာေဒဝႀကိမ္တံနဲ႔အ႐ိုက္ခံရတဲ့ဒိ႒ိလြတ္လပ္ေရး။
ခံစားမႈရဲ႕သားေကာင္ျဖစ္ရတဲ့ခံစားမႈေလာင္ၿမိဳက္။
မ်က္လံုးကိုပြတ္လိုက္ေတာ့လည္းအဲဒီမီးခိုးလံုး။
ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ေရြးၿပီး
ေခါင္းေဆာင္ခိုင္းဖို႔ေလ။အဲဒါအေျဖဆိုရင္ေပါ့။
တစ္ေယာက္ရဲ႕ေကာက္႐ိုးေျခာက္ဘဝဆီတစ္ေယာက္ရဲ႕
ဘာရယ္မဟုတ္ေဆးလိပ္မီး။လြတ္လပ္ေရးဟာမခြဲျခားဘူး
အားလံုးေလာင္ေစ။ကိုယ္ဟာကိုယ္အျမဲျဖစ္ေနတုန္းက
ကိုယ့္ကိုမယံုၾကည္ခဲ့ၾကဘူး။သီခ်င္းေတြဘာေတြ
သီကံုးၿပီးကိုယ့္ကိုႏို္င္ငံေတာ္အျဖစ္လုပ္ဆိုၾကတယ္။
ဒါကိုသူမ်ားလည္းေရးၿပီးသားပါေလ။ေရးသာေရး
ၿပီးလို႔မရတာ။ကိုယ့္ေညႇာ္နံ႔ကိုမေျပာင္းလဲႏိုင္တာ။ကိုယ့္ကိုမ်က္လံုးထဲစိုက္ၾကည့္ၿပီးလြတ္လပ္ေရးရၿပီ
လို႔လိမ္လည္လိုက္ပါေလ။ကိုယ္ဟာမ်က္ႏွာေ႐ွာင္လႊဲၿပီး
ယံုၾကည္ဘြယ္ရာတစ္ခုခုရဲ႕မ်က္ႏွာျပင္ေပၚ
ျခစ္လိုက္တယ္၊ကိုယ့္ရဲ႕ျခစ္ရာ ႐ွရာ မီးသင့္ရာေတြနဲ႔လြတ္လပ္ေရး။မွတ္မိလား၊လြတ္လပ္ေရးအေၾကာင္းေဆြးေႏြးၾကမယ့္ေန႔ဟာမီးသင့္။စာတန္းထိုး
မပါတဲ့ႏုိင္ငံျခား႐ုပ္႐ွင္ကားမွာကိုယ္ဟာဖတ္မရတဲ့ဆိုင္းဘုတ္။
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ဘယ္သူဘယ္ဝါလို႔ထင္ေနသူနဲ႔
ပဋိပကၡပကတိ။ဆိုလိုတာက ဝိေရာဓိလြတ္လပ္ေရးကိုကိုယ္
လြတ္လပ္ခြင့္ေပးလိုက္တယ္။ေတာမီးကိုၿငိမ္းသတ္လိုက္တယ္။
တူးျခစ္ေနတာေတြကိုျပန္႐ွင္ေစတယ္။အဲသလိုမွ
မဟုတ္ရင္လြတ္လပ္ေရးေန႔ဟာဘာလဲ။ျဖစ္ခ်င္ေတာ့
ကိုယ္ဟာစာသားထဲမွာ ဝါက်ဖြဲ႔ထံုးမွားေနတဲ့ဝါက်ေတြ
စီထားတဲ့လြတ္လပ္ေရးေလွကားထစ္
အခ်ဳိ့လွမ္းတက္လို႔မရေအာင္မီးေတြေၾကာက္လန္႔တၾကား
ေအာ္ဟစ္ေလာင္ၿမိဳက္လို႔ေနတယ္။

ဇယလ
၄ ဇန္ ‘၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>