ယခင္နာမ္ လာျခံရံတဲ့ ယခု႐ုပ္

တစ္ခါက ေခတ္ဟာနာက်င္လို႔ေနတယ္
နာမည္ကိုယ္၌က ‘နာက်င္မႈ’
အခုေတာ့
ဆာေလာင္လို႔ပဲေနေတာ့တယ္
ေၾကာင္ေလးတစ္ေကာင္ တေညာင္ေညာင္နဲ႔
ဆာေလာင္သလို
တေစၦတစ္ေကာင္ သူ႔အေမွာင္ထဲေခ်ာင္ကုတ္
ဘာရရ ခုန္အုပ္ ကုတ္ခ်ဳိးေတာ့မယ့္ဆာေလာင္မႈ။
နာက်င္မႈအသစ္ပါပဲ
မ်က္ရစ္ေဖာ္သလို ရင္သားျပဳျပင္သလို
ဓာတ္ကင္ရဖန္မ်ားလို႔ဆံပင္တုတပ္ရသလို
ဓာတ္ေပါင္းဖိုတစ္ခုထဲ
ဆာေလာင္ဓာတ္ေတြေပါင္းစပ္ၾကတဲ့ဖို

ဇယလ
၂ ဇန္ ‘၂၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>