သာယာေသာေသတြင္းဆီ ရစ္သီရစ္သီ

အဲဒီစိတ္ကူးကိုဖ်က္ပစ္လိုက္ဆိုတာဟာ
အေကာင္အထည္ဟာမႏိုင္မနင္းႀကီးထြား
နယ္စပ္ေတြျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးႏိုင္ငံတကာခံုရံုးတံဆိပ္နဲ႔
ေခတ္မီဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ျပစ္ဒဏ္နဲ႔
အဲဒီစိတ္ကူးကိုဖ်က္လိုက္အဲဒီဒုကၡသည္ေလွေတြကိုဖ်က္လိုက္
အဲဒီျပည္တြင္းပစ္ႏိုင္ငံျခားလက္နက္ေတြဖ်က္လိုက္
ႀကိဳးစင္တင္လိုက္ပါေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ေရးကို
ႀကိဳးစင္မွာလြတ္လပ္စြာပ်ံသန္းလို႔ေနပါေစ
မင္းေရာဗိုက္ေကာင္းတယ္မဟုတ္လား
ငါ့ဗိုက္လည္းအဖြင့္ခံဖို႔ႏိုင္ငံျခားတပ္
ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာလာေရာက္ေျဖ႐ွင္းေရး
အေပးအယူဓားသြားေပၚကဆားရည္စိမ္ျပည္သူကေရစီ
အေပၚယံဝင္ၿပီးအေပၚယံထြက္တဲ့ေနေၾကာင့္ဒီအရပ္မွာ
အေပၚယံအေမွာင္အေပၚယံအလင္းထဲပဲေနတတ္ၾက
အစစ္အမွန္ဟာလည္းအဲဒီအေပၚယံပဲျဖစ္ေနေတာ့
အဲဒီစိတ္ကူးကိုဖ်က္လိုက္ပါ
အဲဒီအနာဂတ္ကိုဖ်က္လိုက္ပါ
ပစၥဳပၸန္မွာငါတို႔အားလံုးရာဇရဲ႕အဝတ္ထဲသားျဖစ္ရတဲ့ဘဝ
ေပ်ာ္ရႊင္စြာဆက္လက္ေနထိုင္ရေတာ့မည္မွတပါး

ဇယလ
၁၈ ႏို ‘၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>