တိတိက်က် ဝါက် ၅ေၾကာင္း

၁။
က်ီးဟာက်ီးျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ခဲဟာေက်ာက္ခဲျဖစ္ရင္
ဒီစာသား/အေရးအသားဟာဘာေၾကာင့္ကဗ်ာျဖစ္သလဲ။

၂။
ကဗ်ာျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္းထဲဘယ္သူမဆို
လက္ဝင္လၽွ ုိလို႔ရပါတယ္။

၃။
ကိုက္ျဖတ္လိုက္မွာမဟုတ္သလို၊ရိုက္သတ္မွာလည္း
မဟုတ္ပါ၊စိုက္လိုက္မတ္တတ္လၽွု ုိေနရင္ေတာ့
လိုခ်င္မႈရဲ႕ဂယက္ေပါ့။

၄။
အေကာင္ကရွင္းေပမယ့္ေတာကနက္ျပန္တယ္။

၅။
ေတာကိုအနက္ျပန္ေတာ့အေကာင္ေျပာင္းသြားတယ္။

ဇယလ
၄ ေအာက္ ‘၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>