အသံေတြအခိုးေတြအခဲေတြ

ေန႔စဥ္ဘဝကိုခ်ဳပ္ကိုင္လို႔မရ

မင့္စိတ္ထဲမွာ ကိုယ့္အသြင္သ႑ာန္ေတြ

ကိုယ့္အသြင္သ႑ာန္ေတြမွာမင့္စိတ္ေတြ

ဇယလ
၃ ဩဂုတ္ ‘၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>