အိပ္ရာႏိုးစ ရင္ထဲဝင္လာ

မင္းရဲ႕အတြင္း ဟင္းလင္းႀကီး

ကိုယ့္ကို ခရီးေတြခရီးေတြ ထြက္ေစတယ္

ေရာက္မယ္လုပ္တိုင္းၾကည့္လိုက္တိုင္းမွာ ဟင္းလင္းႀကီး

ဇယလ
၃ ဩဂုတ္ ‘၁၉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>