ေမၽွာလင့္ခ်က္မ်ား

ရြာမရွိေတာ့တဲ့ရြာက ထြက္လာတယ္
ယိုးဒယားလား မေလးရွားလား
နယ္စပ္မွာ ရဲကားဟာ မီးတဝင္းဝင္း

ဇယလ
၅ ဩဂုတ္ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>