ေပ်ာ္ရႊင္မႈသို႔တမ္းခ်င္း

ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟာ
တမ္းခ်င္းကိုမွမလိုအပ္တာ
တမ္းခ်င္းကိုယ္တိုင္ေပ်ာ္ရႊင္တတ္မွေပ်ာ္ရတာ
ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစတမ္းခ်င္းေရ
တမ္းခ်င္းေတြလည္းေပ်ာ္ပါေစ
တမ္းတျခင္းနဲ႔ပဲေပ်ာ္ေနပါတယ္ေလ

သားသတ္ရံုမွာ
ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္
ေသြးရွင္ေႏြးေႏြးပမ္းထြက္စင္မွ
ခ်စ္ေရစက္ကိုတမ္းတရသူ
တမ္းတမႈမွာေပ်ာ္ပါေစ

ဇယလ
၄ ဩဂုတ္ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>