ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ေသနတ္မရွိဘူး

ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ေသနတ္မရွိဘူး
ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ကာကြယ္ေရးအတြက္
စစ္ကို ဒူးေထာက္ရတယ္
စစ္ဟာ လက္နက္မဲ့ အကာအကြယ္မဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကို
မုဒိမ္းက်င့္လိုက္တယ္
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ သားအိမ္ထဲ သုက္ပိုးေတြပန္းထည့္လိုက္တယ္
ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ေသနတ္မရွိဘူး
ႏိုင္ငံေတာ္မွာ စစ္ရဲ႕သုက္ပိုးေတြ ရွိေနၿပီ
ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ စစ္သုက္နဲ႔ရတဲ့သကို လြယ္ရၿပီ
စစ္မွာ အင္အားရွိတယ္
စစ္မွာ အာဏာရွိတယ္
စစ္ဟာ ဥပေဒကိုပိုင္တယ္
စစ္ဟာ သုက္ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုေတြ တည္ေဆာက္တယ္
စစ္ဟာ စစ္ကိုေမြးတဲ့သုက္ေတြကို ေမြးထားတယ္
ႏိုင္ငံေတာ္မွာ လက္နက္မရွိဘူး
ႏိုင္ငံေတာ္မွာ သားအိမ္ရွိတယ္
ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ စစ္နဲ႔ရတဲ့သကို လြယ္ထားတယ္
ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ျပည္သူဆိုတဲ့ ကိုယ္အဂၤါေတြရွိတယ္
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ကိုယ္ဝန္ထဲ ျပည္သူေတြဟာ စီးဝင္ေပးရတယ္
ႏိုင္ငံေတာ္မွာ လက္နက္မရွိဘူး
ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ စစ္ကို ဖြားျမင္ရလိမ့္မယ္
သဘာဝအတိုင္းမဟုတ္ ရင္ခြဲေမြးရလိမ့္မယ္
ႏိုင္ငံေတာ္ေသရင္ေသ စစ္ကိုေတာ့ အရွင္ေမြးရမယ္
ဝမ္းဆြဲဟာလည္း စစ္ပဲ
ခ်က္ႀကိဳးျပတ္ၿပီးတာနဲ႔ ေမြးကင္းစစစ္ဟာ
ႏိုင္ငံေတာ္ကို မီးေမႊးပစ္လိုက္မယ္
ဘာအကာအကြယ္မွ မရွိဘူး
ဘာအင္အားမွ မရွိဘူး
ဘာလက္နက္မွ မရွိဘူး
ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ေသနတ္မရွိဘူး။ ။

ဇယလ
၁၁ ေမ ‘၁၈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>